เรื่อง การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง
          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง ตามมติสมัชชาสุขภาพ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน โดยปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติ มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องทั้งต่อตนเองและครอบครัว โดยกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เขตพื้นที่เสี่ยง
%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  จดหมายเรื่องการจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง
%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระดับชั้นอนุบาล 1 – 2
%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  หน่วยการเรียนรู้ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  หน่วยการเรียนรู้ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6