โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช.

โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช. 2

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์, มหาสารคาม, นครราชสีมา, ร้อยเอ็ด, ชัยภูมิ และขอนแก่น จำนวน 50 คน เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าชมเฝ้าฟังสื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนให้มีบทบาทในการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ สังคมคุณภาพ และเป็นภาคีในการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของ กสทช.

4.1 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ส่งบุคลกรในสังกัด จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายสมเกียรติ บูรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม, นายอภิชาต ศิริสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง และนางสาวทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ เข้ารับการสัมมนาและเป็นเครือข่ายพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

3 4

ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมกับสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นระบบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
1 ประธาน (2)_resize 7 ผอ.สมเกียรติรับประกาศ_resize

โดยมี พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานการสัมมนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พัฒนาการสื่อภายใต้โครงสร้างอำนาจรัฐไทยและบทบาท กสทช.” “การกำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, นายภูมิภัส พลการ ผู้บริหารระดับต้น รักษาการผู้อำนวยการ สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการสำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวรายงาน

8 ผอ.อภิชาติรับประกาศ_resize 9 ไก่รับประกาศ_resize

การสัมมนาสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ภาคประชาชน ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมีความรู้ทางทฤษฎีในการวิเคราะห์สังคมไทย และพัฒนาการของสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์เนื้อหารายการ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 37

10 11

“ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

12 13

หรือมีการกระทำที่มีลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง” ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้มีหลักเกณฑ์และกติกาในการกำกับดูแลการประกอบกิจการด้านเนื้อหาให้มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ

14 6มหาสารคาม_resize

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ : ภาพ/ข่าว
http://www1.obec.go.th:8081/news/80915