การติดตาม นิเทศ ส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน สพป.มหาสารคาม เขต 3

การติดตาม นิเทศ ส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน สพป.มหาสารคาม เขต 3 2_resize

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการอาหารกลางวันสพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย นายณัฐพล คุ้มวงศ์, นางสาวสุภาวดี แสนภักดี และนางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ออกติดตาม นิเทศ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน ประจำปี 2558 เพื่อแนะนำช่วยเหลือ แก้ปัญหาทุพภาวะโภชนาการให้กับนักเรียน และระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

1_resize 5_resize

โดยเมื่อเวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ได้ติดตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศ โดยมีนายสมหมาย ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว นำเสนอโครงการ นางอรวดี มุนติเก ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก อบต.เชียงยืน ภายใต้ “โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2559 จำนวน 108,100 บาท และคงเหลือหมุนเวียน ปี 2560 จำนวน 43,022.23 บาท จากจำนวนนักเรียน 135 คน ทำให้โครงการเข้มแข็ง นักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญาซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการ

9_resize 7_resize

พบว่านักเรียนสามารถทำบัญชีรับ-จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ศึกษาค้นคว้าประโยชน์จากสารอาหาร และเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากอาหาร โดยมีจุดเด่นชุมชนที่เข้มแข็ง โรงเรียนใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรให้เป็นประโยชน์ มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และระบบบำบัดน้ำหมุนเวียนในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีสวนผัก สวนป่า และแปลงเกษตร โดยโน้มนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักดำเนินงาน
2_resize 1 จ้า_resize

เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม มี นายสมปอง โพธิบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ นำเสนอโครงการ นายไตรภพ อินทุไร เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ติดตามกิจกรรมโครงการเลี้ยงปลา กบ และพืชผักสวนครัว พบว่านักเรียนรู้จักวิธีเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ทำอาหาร และปลูกพืชผักสวนครัว สามารถนำไปประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลภาวะทุพโภชนาการ นักเรียนมีส่วนร่วม รู้รัก สามัคคี

3_resize 7_resize 8_resize 9_resize 1_resize

และเวลา 15.00 น. ที่โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า มีนายปรีดาพจน์ โสโท ผู้อำนวยการโรงเรียนนำเสนอโครงการ นางธัญญธร รัตนบุรมย์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ติดตามโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ โรงเรียนได้บูรณาการสอนในวิชาการงานอาชีพเทคโนโลยี และวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถคำนวณการให้อาหารปลา ไก่ รวมทั้งได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ เพียงพอ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย

5 เยี่ยม (1)_resize 1_resize

จากการติดตามทั้ง 3 โรงเรียน มีโครงการที่สามารถดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวันได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นักเรียนสามารถนำผลผลิต รายได้มาสนับสนุนแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ และทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสมตามวัย

4 ผอ._resize 7_resize 6 ไก่_resize 3_resize 1 ผอ.สมหมาย_resize

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว
สุภาวดี แสนภักดี นักวิชาการศึกษา : กิจกรรม/โครงการ
http://www1.obec.go.th:8081/news/80948