การติดตามส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านค้อ, บ้านจานโนนสูง และบ้านโคกข่า

การติดตามส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านค้อ, บ้านจานโนนสูง และบ้านโคกข่า 1 บ้านค้อ (4)_resize

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดให้บรรลุตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

1 บ้านค้อ (2)_resize 1 บ้านค้อ (5)_resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดที่รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน, โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอีก 3 ประเด็นสำหรับโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ปี 2558-2559 ได้แก่ โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน, โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

1 บ้านค้อ (3)_resize 1 บ้านค้อ (7)_resize

โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านค้อ นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุภาวดี แสนภักดี และนางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้ออกติดตาม นิเทศ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านค้อ ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยมีนายบรรณกร กงภูธร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

1 บ้านค้อ (8)_resize 1 บ้านค้อ (10)_resize 1 บ้านค้อ (11)_resize 1 บ้านค้อ (12)_resize

ซึ่งได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มสะสะอาดในโรงเรียน จำนวน 85,000 บาท นำไปใช้ในการซื้อภาชนะและอุปกรณ์ ในส่วนนี้ได้ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ประกอบอาหารด้วย และได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปี 2559 จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติมีปัญหาน้ำใต้ดินไม่เพียงพอในฤดูแล้ง จึงไม่สามารถขุดเจาะบ่อบาบาลได้ โรงเรียนได้นำไปจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพและสุขอนามัยของนักเรียน

2 จานโนนสูง (1) - Copy 2 จานโนนสูง (2)

เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านจานโนนสูง ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม มีนายสุวาท จอมทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน, นางวรารัตน์ เสริมทรง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

2 จานโนนสูง (8) 2 จานโนนสูง (9) 2 จานโนนสูง (3) 2 จานโนนสูง (5)

โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน จำนวน 75,000 บาท โดยได้นำไปซื้อภาชนะอุปกรณ์ในโครงการอาหารกลางวัน และได้รับงบประมาณโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2559 จำนวน 45,000 บาท

2 จานโนนสูง (6) 2 จานโนนสูง (4)

ในส่วนนี้ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลากินพืช เลี้ยงหมู และแปรรูปอาหาร

3 บ้านโคกข่า (2) 3 บ้านโคกข่า (1)

เวลา 15.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโคกข่า ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ได้ติดตามงบประมาณโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประจำปี 2559 จำนวน 75,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้นำงบประมาณไปซื้อภาชนะอุปกรณ์ในโครงการอาหารกลางวัน และได้รับงบประมาณโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปี 2556

3 บ้านโคกข่า (3) 3 บ้านโคกข่า (4)

โดยได้ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ แต่กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากนักเรียนไม่ชอบบริโภคเนื้อปลา จึงได้ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงหมูป่าซึ่งมีรสชาติอร่อย นักเรียนชอบบริโภคมากกว่า และเป็นที่นิยมของตลาดมากกว่าด้วย โดยมีนายสุวาท จอมทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

3 บ้านโคกข่า (6) 3 บ้านโคกข่า (7)

จากการติดตามการดำเนินงานทั้ง 3 นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
ที่เพียงพอ มีเงินทุนหมุนเวียนและ โรงเรียนได้นำผลผลิตที่ได้จากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันมาจำหน่ายให้โรงเรียน เพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหาร และจำหน่าย เพื่อซื้อวัตถุดิบหมุนเวียนในโครงการอาหารกลางวัน

3 บ้านโคกข่า (10) 3 บ้านโคกข่า (8)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รุ่งฤทัย บุญมาศ นักวิชาการศึกษา, สุภาวดี แสนภักดี นักวิชาการศึกษา : ข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/เผยแพร่