การอบรมเทคนิคการสอน (Teaching Training) สำหรับครูปฐมวัย

การอบรมเทคนิคการสอน (Teaching Training) สำหรับครูปฐมวัย 1รองสิทธิชัย_resize

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายสิทธิชัย สมเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการสอน (Teaching Training)

3 พิธีเปิด_resize 3 ไหว้_resize

ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมให้กับครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด จำนวน 145 โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ (ด้านภาษา) เน้นการฝึกท่าทาง เกม อ่านออกเสียง และการออกแบบแผนการสอน

12_resize 14_resize

โดยมี ดร.ขจิต ฝอยทอง นักวิชาการอิสระ และ MR.Steve Marcer ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ,

2 ศน (2)_resize 2 ศน (1)_resize

นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ เป็นวิทยากร

2 ศน (2)_resize 2 ศน (1)_resize 4 วงกลม (1)_resize 4 วงกลม (2)_resize 5 (1)_resize 5 (2)_resize 5 (3)_resize 5 กิจกรรม (2)_resize 5 กิจกรรม (3)_resize 4 วงกลม (2)_resize4 วงกลม (2)_resize 7 พิธีเปิด (4)_resize 7 พิธีเปิด (2)_resize 10 ศน._resize 5 กิจกรรม (4)_resize 6 (1)_resize

ทิพยวิมล ดวงเวียงคำ ศึกษานิเทศก์ : โครงการ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว
http://www1.obec.go.th:8081/news/81059