การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ แบบ (Active Learning)

1 พิเศษ_resize 1 รองปัญญา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัด จำนวน 145 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม แบบ (Active Learning) โดยมีนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม

2 ศน (1) 4 อบรมรวม (2)

นางวิไลพร บุตรภักดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และคณะครูเป็นวิทยากรดำเนินการอบรม

4 อบรมรวม (1) 9 ใบงาน (6)

กิจกรรมเน้นการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์ มีขั้นตอนกำหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและประเมินหลักฐาน วิเคราะห์และตีความ ขั้นเรียบเรียงและการนำเสนอข้อมูล

9 ใบงาน (9) 5 (1)

มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เขียนใบงาน และนำเสนอองค์ความรู้จากการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ให้ครูเห็นความสำคัญและคุณค่า พอใจที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทในการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีสนองธรรมชาติผู้เรียน เพื่อนำไปสอนเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล กล้าอภิปราย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อความเป็นไทย

10 รับประกาศ (20) 10 รับประกาศ (19) 10 รับประกาศ (17) 10 รับประกาศ (15) 5 (2) 6 (1) 6 (2) 6 (3) DSC03479_resize DSC03490_resize 2 ศน (2)_resize DSC03460_resize

วิไลพร บุตรภักดี ศึกษานิเทศ : กิจกรรม/โครงการ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/mkarea3/media_set?set=a.1254083178052347.1073742429.100003520291207&type=3