สพป.มหาสารคาม เขต 3 ติดตามส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านโสกกาว

สพป.มหาสารคาม เขต 3 ติดตามส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านโสกกาว 2_resize

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม นิเทศ และส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย นางสาวสุดคนึง ศิริงาม, นางสาวสุภาวดี แสนภักดี และนางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านโสกกาว โรงเรียนบ้านโสกคลอง และโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์

3_resize 6_resize

โดยเมื่อเวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโสกกาว อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม นางไพลดา อวิรุธพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า ได้รับงบประมาณ 2 ส่วน ได้แก่ งบเพื่อการเกษตรและอาหารกลางวัน และงบสุขาภิบาล โดยงบเพื่อการเกษตรและอาหารกลางวัน

9_resize 10_resize

ได้นำมาจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีการทำนาข้าวข้าวเหนียวและข้าวจ้าวปลอดสารพิษ, การปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษในแปลงนาต่อจากการเก็บเกี่ยวข้าว ส่วนพืชจะปลูกทุกชนิดที่นักเรียนชอบ จำนวน 70 แปลง แล้วนำผลผลิตที่ได้เข้าสู่ระบบสหกรณ์ในโรงเรียน, กิจกรรมการประมง จะมีทั้งบ่อประมง และสระประมงโรงเรียน ซึ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี, กิจกรรมสวนกล้วยน้ำว้า

5_resize 4_resize

และทุกกิจกรรมจะทำอย่างครบวงจร เกิดผลให้เด็กทุกคนรู้จักการออม ซึ่งปีนี้ได้ผลผลิตกล้วยสุกหอมหวาน จำนวน 100 หวีเศษ เหลือจากการจำหน่ายได้นำไปเป็นทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันต่อไป นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมซุ้มผักถาวร ที่ปลูกในแปลงเกษตร และปลูกในบ่อซีเมนต์ ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำร้านให้ผักเติบโตหมุนเวียนขึ้นเกิดผลได้รับประทานตลอดทั้งปี

11_resize 12_resize

ส่วนทางด้านงบสุขาภิบาล ได้นำมาปรับปรุงห้องครัว และซื้อภาชนะให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปรับปรุงโต๊ะอาหารให้เหมาะสมกับวัย มีการจัดระเบียบการรับประทาน การดูแลรักษา และเวรทำความสะอาด และมีเมนูอาหารตามหลักโภชนาการ

13_resize 14_resize

สุภาวดี แสนภักดี นักวิชาการศึกษา : โครงการ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว