สพป.มหาสารคาม เขต 3 ติดตามส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน ร.ร. บ้านโสกคลอง

สพป.มหาสารคาม เขต 3 ติดตามส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน ร.ร. บ้านโสกคลอง 1_resize

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการติดตาม นิเทศ และส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย นางสาวสุดคนึง ศิริงาม, นางสาวสุภาวดี แสนภักดี และนางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านโสกกาว โรงเรียนบ้านโสกคลอง และโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์

2_resize 3_resize

โดยเมื่อเวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโสกคลอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม มีนายดาวเหนือ บุรีมาศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า โรงเรียนได้รับงบประมาณส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2559 ได้นำมาดำเนินกิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 217,700 บาท โดยได้นำผลผลิตมาจำหน่ายในโครงการอาหารกลางวันเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ, กิจกรรมปลูกกล้วย และโรงเรียนได้รับงบประมาณพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี จำนวน 39,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้นำงบประมาณไปปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร และซื้อภาชนะ อุปกรณ์ในโครงการ

5_resize 4_resize 9_resize 6_resize 7_resize 8_resize 10_resize 11_resize

สุภาวดี แสนภักดี นักวิชาการศึกษา : ข้อมูล/โครงการ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/เผยแพร่