การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560

การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 2 รองปัญ

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมจริยธรรม และการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560

4 เอก 4

ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดทำโครงงานในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับกลุ่มจังหวัด

6 7

มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวด 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ,โรงเรียนบ้านม่วงน้อย, โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209,, โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา, โรงเรียนบ้านเลิงใต้ ,โรงเรียนบ้านหนองแหน และโรงเรียนบ้านกระบากวิทยาคาร

5 กรรมการ (1) 5

โดยมีข้าราชการครู นักเรียน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 52 คน ในส่วนคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย นางผอบทอง คำชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว, นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ รักษาการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางชลธิชา บุพชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน, นางหงส์สา ดวงจันทร์โชติ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ และนางวิไลพร บุตรภักดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ผลการประกวดชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา
10 โนนงิ้ว 10 กระบาก (1)

อันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ ชื่อ โครงงาน“คิดดีให้ใจเห็น พูดเป็นให้คนฟัง ทำดีให้มีสุข” โดยมีนายไตรภพ อินทุไร เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการ
อันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษา ได้แก่ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร ชื่อโครงงาน “จับมือน้องเดินตามฮีต 12 คลอง 14 ทำความดีมีจิตสาธารณะ” โดยมีนายบุญถม รัตนผล เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการ

5 กรรมการ (2) 9 10 กระบาก (2) 11 ศรีโกสุม 13 ประเมิน (2) ป้าย (2) ป้าย (5) 11 (1)

ณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา : ข้อมูล/โครงการ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

http://www1.obec.go.th:8081/news/81241

https://www.facebook.com/mkarea3/media_set?set=a.1262723457188319.1073742440.100003520291207&type=3