โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน ให้มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาครูและกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.thaigoodteacher.org หรือ Facebook Fanpage : เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน