การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ของนักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศ

การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล   ของนักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศ 1 content _resize

วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักอำนวยการ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ของนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 474 คน

1_resize 2_resize

โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมสัมมนา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ

19 ไก่ (2)_resize 18 ไก่ กาน_resize

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีนางสาวทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และนางธนพร กองทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เป็นผู้เข้าประชุมสัมมนา

14 รวม_resize 7 การุญ_resize

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์ และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลาง ได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ และทิศทางด้านการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าประชุม จะสามารถตอบสนองการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง พร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

6 ประธาน_resize 5_resize

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) โรงเรียน ICU การดำเนินการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การจัด STEM Education DLTV DLIT และการจัดทำมาตรฐานภาษาอังกฤษ BOOT-Camp เป็นการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มดำเนินโครงการต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (English Boot Camp) ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการอบรมทั้งทักษะภาษาและเทคนิคการสอน รวมทั้งจัดกิจกรรมและบริบทในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยใช้วิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษสูงและมีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้ การประเมินทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สำหรับครูที่เข้ารับการอบรมคัดเลือกจากผลการประเมินเพื่อจัดกลุ่มครูตามความสามารถ โดยใช้เครื่องมือมาตรฐานในการประเมินผลตลอดโครงการ อาทิ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูทั้ง 4 ทักษะโดยใช้แบบทดสอบ Aptis และการสาธิตการสอน (Micro Teaching) รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อติดตามพฤติกรรมการสอนของครูที่โรงเรียนและการขยายผลในโรงเรียนและในเขตพื้นที่ของตนในฐานะครูแกนนำต่อไปด้วย

20 _resize 20 ดาว_resize

มีคำถามว่าเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ นักประชาสัมพันธ์ทราบบ้างหรือไม่ ข้อเท็จจริงนักประชาสัมพันธ์จะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรม นำเอาข่าวที่ดีที่น่าชื่นชมของเด็กและเยาวชน นำเสนออย่างสร้างสรรค์ ขยายผลการทำความดีให้กับมวลชนได้รับรู้ในวงกว้าง สอดรับกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ที่มุ่งสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นเป้าหมายขององค์กรและความคาดหวังของสังคม และช่วยกันสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของ สพฐ. ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน

10_resize 11_resize

ได้เน้นให้เห็นความสำคัญ การประชาสัมพันธ์คือการเรียกความเชื่อมั่น ศรัทธา การสร้างมูลค่าให้กับองค์กร จะสำเร็จได้หรือไม่ ต้องอาศัยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเข้มแข็ง จึงจะเกิดแรงจูงใจ เกิด Value ซึ่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กร บุคลากรทุกฝ่ายในสำนักงาน รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดจะต้องร่วมมือ สนับสนุน และส่งเสริมอย่างจริงจัง

16 เวที_resize 12_resize

วันแรก เป็นเวทีเสวนา มีผู้เข้าร่วมเสวนาจาก 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง นายสมศักดิ์ คชฤทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 1 ภาคใต้ นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ภาคเหนือ นางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพม.38 และภาคอิสาน นางศุภลักษณ์ ไปนาน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ชัยภุมิ เขต 2
มีนางสาวทิพวรรณ์ เมืองเสน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในหัวข้อ ทิศทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน PR ในพื้นที่ทำอย่างไร และการประสานงานในเครือข่าย ประสานอย่างไร

7 วิทยากร_resize 7 ทรูจ้า_resize

วันที่ 2 เสวนาเทคนิคการประชาสัมพันธ์จากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย มีดาราพิธีกรมากความสามารถ บ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกับผู้จัดการจากบริษัททรู และผู้จัดการจากบริษัทในเครือเซ็นทรัล ในหัวข้อ “PR ยุค 4.0 สิ่งสำคัญในการทำ PR 4.0”
– เข้าใจสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป
– เข้าใจพฤติกรรมของคนยุคปัจจุบัน
– เข้าใจรูปแบบในการนำเสนอคอนเทนท์ที่แตกต่างไปในแต่ละ Plat from
– มีความคิดสร้างสรรค์

ความน่าเชื่อถือของ PR ยังเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ
เนื้อหา : ทำอย่างไรให้ดึงคนเข้ามาอ่านได้
การจัดการปัญหา : PR ทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับสื่อในการประสานงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : PR ต้องสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับสื่อ

13_resize 7 ทรูจ้า _resize

PR Approaches :
-Proactive PR – เตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์
– Reactive PR with quick response – เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีจะต้องชี้แจงอย่างทันท่วงที
– Persuasive PR – เชิญชวนให้เป็นพวกกับเรา
– Defensive PR – เล่าสิ่งที่เป็นเรื่องดี ก่อนที่จะโดนว่า
– Offensive PR – ปกป้องตนเอง นำเสนอการทำงานด้านบวกอย่างต่อเนื่อง
– Media Liaison – สร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและเครือข่ายที่เข้มแข็ง

17 เวที _resize 3_resize

ช่วงบ่าย เสวนาการจัดรายการวิทยุ โดยใช้โปรแกรมออกอากาศ จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดรายการวิทยุที่มากด้วยประสบการณ์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายนาวิน จันโทสถ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 1 นางพนิตพร ไทนอ นักประชาสัมพันธ์ขำนาญการพิเศษ น่าน เขต 1 และนางสาวศิรินารถ หมูเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 ประสบการณ์ด้านจัดรายการวิทยุ 19 ปี มีนางสาวทิพวรรณ์ เมืองเสน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

4_resize 9_resize

วันที่ 3 ฝึกจัดรายการวิทยุจากนักประชาสัมพันธ์ทั้ง 4 ภาค โดยมีนายนาวิน จันโทสถ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 1 เป็น Commentator

20 สื่อ คน_resize 20 สื่อ_resize

และในภาคกลางคืนได้มีการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักประชาสัมพันธ์ที่ย้ายไปยังศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด โดยชุดการแสดงจากนักประชาสัมพันธ์ทั้ง 4 ภาค และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

22_resize 24_resize 25_resize 26_resize

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 รายงานข่าว
ขอบคุณ พัชรี / สพท.กระบี่ : ข้อมูลข่าว
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ. : ภาพ