สพฐ. เฟ้นหาโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศปี ๒๕๖๐

สพฐ. เฟ้นหาโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐  7 พิเศษ

คณะกรรมกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.นำโดย นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต ๑ และนางสาวอรอนง์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ. นำคณะลงพื้นที่ประเมินสภาพความเป็นจริงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐

สพฐ. เฟ้นหาโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐  5 (1จ้า)

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ. ประกอบด้วย นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต ๑ , นายกรธนา วีวัฒน์, นางวัลยา ปุกมณี, นายชวลิต คงคาเนรมิต และนางสาวอรอนง์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ. ได้มาประเมินสภาพความเป็นจริงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสิธิกิติ์ จันสามารถ  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน และคณะครู นักเรียนตลอดจนเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ

 3 4

การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินโรงเรียนที่ผ่านการประเมินด้านเอกสาร  มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับชั้นประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต ๓, โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙, โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป.หนองคาย เขต ๒, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓, โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สพป.เลย เขต ๑  และโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๔

6 (1) 7 พิเศษ

โดยมีทั้งหมด ๔ องค์ประกอบ และ ๒๑ ตัวบ่งชี้  ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ เป็นการดำเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน, องค์ประกอบที่ ๒ การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน, องค์ประกอบที่ ๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภาครัฐ  และองค์ประกอบที่ ๔ เป็นผลงานดีเด่นและการประเมินผลการดำเนินงานสภานักเรียน

8 12 (2)

สภานักเรียน มีหัวใจหลักคือการมุ่งปลูกฝังและพัฒนาวินัยนักเรียนให้รู้จักการมีคารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน จึงเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยให้กับนักเรียนซึ่งเป็นความหวังของชาติ เป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของการพัฒนาประเทศ

10 115 (2) 12 (1) 12 (3) 13

สิธิกิติ์ จันสามารถ  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน รร.ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ : ภาพ/ข้อมูลข่าว
ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ : ข่าว/เผยแพร่

https://www.facebook.com/mkarea3/media_set?set=a.1281827041944627.1073742442.100003520291207&type=3&uploaded=17