กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่ สพป.มค.3

2 กิจกรรมเคารพธงชาติ อัตลักษณ์เขตพื้นที่

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาสารคาม เขต 3 นำโดยนายประสพสุข หีบแก้ว และนายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงาน  ตามโครงการสำนักงานเขตสุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อหน้าสาธารณะ โดยทุกเช้าวันจันทร์ได้ตกลงประกาศจุดยืนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

3 4 5 6

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ข่าว
กฤษฎา  ศรีตระกูล เจ้าหน้าที่ลูกเสือ/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ