การอบรมสัมมนาพัฒนางานสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐

3 1

เด็กและเยาวชน เป็นความหวังในการจรรโลงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่สังคมไทย

2 4

คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาพัฒนางานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนางานสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม  รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสา และพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตลอดจนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

9 พิธีเปิด (1) นายสุดใจ สุปัญบุตร (1)

วันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ให้กับตัวแทนครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๔๔ คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุดใจ สุปัญบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต ๒๖ ซึ่งเป็นคณะทำงานร่วมกับ สพฐ.ในการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม มาให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

6 10 เกษม

, คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซอน ต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘, คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐  เป็นวิทยากรอบรมให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓  ณ  หอประชุมพระมิ่งเมือง

5 78 9 พิธีเปิด (3) 11 (1) 11 (2)กิจกรรม (1)กิจกรรม (2)กิจกรรม (3)กิจกรรม (4)คณะทำงานนายสุดใจ สุปัญบุตร (2)20645687_1639426979440652_1903421878_n20707839_1639425806107436_1282485081_n

เกษม จันสามารถ ผอ. รร.บ้านหนองซอน, ปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา : เครดิตภาพ/ข้อมูลข่าว
สุภาวดี แสนภักดี นักวิชาการศึกษา : กิจกรรม/โครงการ
ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ข่าว/เผยแพร่