การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓ พิเศษ ๒
ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ที่ห้องประชุมโกสัมพี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตให้เยาวชนในสถานศึกษามีคุณลักษณะ ๕ ประการ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  โดยจะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑ ๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนเครือข่าย ๒๐ %

2 1 พิเศษ
ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ น. ประชุมชี้แจง รร.เครือข่าย ณ ห้องประชุมโกสัมพี

ซึ่งจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ๒๐ คน และประชุมชี้แจงให้กับโรงเรียนเครือข่าย ๓๑ โรงเรียน และโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น (โรงเรียนบ้านวังโพน) เพื่อรับทราบแนวทางการติดตาม เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโกสัมพี

3 เอก 9 (16)

โดยมีนางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานดำเนินการประชุม และจะออกประเมินรวบรวมข้อมูลแนวทางการติดตามและสะท้อนความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นอิสระตามแบบสำรวจ Integrity & Transparency Assessment: ITA ในระหว่างวันที่ ๔-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจรายงานให้ สพฐ.ทราบต่อไป

4 5 6 7 (1) 7 (2) 7 (3) 7 (4) 7 (5) 7 (6) 7 (7) 7 (8) 8 (1) 8 (2) 8 (3) 8 (4) 8 (5)

ณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา : โครงการ/กิจกรรม
สุภาวดี  แสนภักดี นักวิชาการศึกษา : ถ่ายภาพ
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่