การประชุมข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญสภานักเรียน ประจำปี 2560 สพป.มหาสารคามเขต 3

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดอบรมสภานักเรียนให้กับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด ตามธรรมนูญศึกษา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้มีการเลือกตั้งตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

การประชุมข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญสภานักเรียน ประจำปี 2560 สพป.มหาสารคามเขต 3 2

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

3 4 ภาพแตก (1)

เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสภานักเรียน วางแผนดำเนินกิจกรรมพัฒนางานสภานักเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา  ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ด้วยกันอย่างเคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ มีวินัย และเข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคม  โดยมีนางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานดำเนินการประชุม

45

ซึ่งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซอน ต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2558, คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559

5 6

และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จร่วมกัน นอกจากนี้ได้มีการมอบหมายตำแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3 เพื่อดำเนินการตามขอบข่ายที่ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

7 8 9 10 114 ภาพแตก (1)

สุภาวดี แสนภักดี นักวิชาการศึกษา อนุเคราะห์ภาพถ่ายกิจกรรม และข้อมูลข่าว
ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ข่าว/เผยแพร่
คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชมเฟชบุค สพป.มหาสารคาม เขต 3