ศูนย์แนะแนวการศึกษา สพป.มค. 3 (รร.บ้านหนองซอน) ดูงาน รร.บ้านท่าโป่ง สพป.ชย.3

ศูนย์แนะแนวการศึกษา สพป.มค.3 ดูงานแนะแนว รร.บ้านท่านโป่ง สพป.ชย.3 2 (1)

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของนักเรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข

6 (5) 4 (1)

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 3 (โรงเรียนบ้านหนองซอน) โดยการนำของนายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้นำคณะครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไปศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมี ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสนี้นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูในโรงเรียนได้ให้การต้อนรับ

3 (1) 4 (2)

นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการ รร.บ้านหนองซอน ในฐานะเลขาศูนย์แนะแนวประจำเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3 เปิดเผยว่า การไปศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานของครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ซึ่งจะได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงานและการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 นี้

5 (2) 5 (1)

เพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างอิสระ ซึ่งโรงเรียนบ้านท่าโป่งมีจุดเด่นในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้ดีเยี่ยม มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามระบบอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ในโรงเรียน ลำห้วย น้ำตก ป้ายชื่อโรงเรียน รั้วที่โดดเด่นสวยงามสะดุดตา มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีเยี่ยม เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของผู้เรียน

6 (1) 6 (3)

จึงเป็นที่น่าชื่นชมและน่าจับตา ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3 มุ่งทำหน้าที่ปลูกฝังเยาวชนคนไทยให้มีความเข้มแข็งสมบูรณ์พร้อม เป็นคนดี มีอนาคต และไม่คดโกงชาติ

7 (1) 212428

เกษม จันสามารถ เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพถ่าย
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว/เผยแพร่
สามารถคลิกที่นี่ เพื่อเข้าชมเฟชบุค สพป.มหาสารคาม เขต 3