การประชุมสรุป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์แนะแนวการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3

ภายหลังจากที่ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 3 (โรงเรียนบ้านหนองซอน) ได้ไปศึกษาดูความสำเร็จและความก้าวหน้าของกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ผอ.เกษม การประชุมสรุป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน  ศูนย์แนะแนว สพป.มหาสารคาม เขต 3

วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองซอน ในฐานะเลขาศูนย์แนะแนวประจำเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การไปศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เพื่อให้ครูแนะแนวเกิดความเข้มแข็ง นำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้และบูรณาการ พัฒนาช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การงาน อาชีพ ชีวิต และสังคมในอนาคต

3 ครูสายหยุดจ้า FB (11)

โดยมีคณะวิทยากรจาก โรงเรียนบ้านหนองซอน ประกอบด้วย นางสายหยุด ศรีจันทร์ชัย, นางอุลัยวรรณ กงเพชร และผู้ช่วยวิทยากร ได้แก่ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนบ้านหนองซอน มาให้ความรู้เกี่ยวการจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา

นักเรียน 2 คน นักเรียน 6 ประชุม (4) กล่าวรายงาน 6 ประชุม (1) 6 ประชุม (5) รวม - Copy FB (10) 6 ประชุม (2) FB (20) FB (17) FB (15) FB (14) FB (18)

เกษม จันสามารถ ข้อมูลและภาพถ่าย
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว/เผยแพร่