เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวโหลดเอกสาร

1. คำสั่ง สพฐ. มอบอำนาจฯ ที่1340-2560

2. คำสั่ง สพฐ. มอบอำนาจฯ ที่1341-2560

3. คำสั่ง สพฐ. มอบอำนาจฯ ที่1342-2560

4.รายงานขอซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) งานจ้างวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท