สำนักงานเขตสุจริต ปลูก”คิดฐานสอง” สู่วิถีสุจริต สพป.มหาสารคาม เขต 3

1 พิเศษ รร. (3)_resize เขตสุจริต “ปลูกคิดฐานสอง” สู่วิถีสุจริต สพป.มหาสารคาม เขต 3

วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00 ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) คิดฐานสอง ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้น

1 พิเศษ รร. (1)_resize 1 พิเศษ รร. (2)_resize

เพื่อสร้างกรอบการดำเนินงานเขตสุจริต/โรงเรียนสุจริต และเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (Integrity and Transparency Assessment : ITA 2560 ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 รวมทั้งสิ้น 207 คน

1 ประธาน (1)_resize 6 (2)_resize

โดยมี นายประสพสุข หีบแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนายวีระวัฒน์ เศวตพัชร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.32เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

6 (1)_resize 6 (6)_resize

กิจกรรม มีการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โดยนายวีระวัฒน์ เศวตพัชร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร, การปลูกความคิดฐานสอง สู่วิถีสุจริต และแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในเขตพื้นที่และโรงเรียน โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2 (1)_resize 2 (2)_resize

เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด, มีวินัย, ซื่อสัตย์สุจริต, อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยนำระบบคิดฐานสองมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนและบุคลากรในสังกัด

3 (1)_resize 3 (2)_resize

“ITA” เป็นการประเมินผลด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหาร และระดับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขั้นตอน และกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลจากการดำเนินงานของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3(3)_resize 4_resize

ส่วนระบบ “คิดฐานสอง” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียงสองทางเท่านั้น กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องสามารถแยกเรื่องตำแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด มีการทำงานที่ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันลดลง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างยั่งยืน

5 (1)_resize 5 (2)_resize 5 (3)_resize 5 (4)_resize

ณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา : โครงการ/กิจกรรม
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว/เผยแพร่
ท่านสามารถ คลิก ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ