สพป.มหาสารคาม เขต 3 ศึกษาดูงาน โครงการ “ป้องกันการทุจริต” “เขตสุจริตต้นแบบ” สพม.32 บุรีรัมย์

สพป.มหาสารคาม เขต 3 ศึกษาผลสำเร็จความก้าวหน้า  โครงการ “ป้องกันการทุจริต” “เขตสุจริตต้นแบบ” สพม.32 บุรีรัมย์2507 2 ประธาน

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประสพสุข หีบแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นำคณะข้าราชการ บุคลากรในสำนักงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 50 คน ศึกษาดูงาน ผลสำเร็จและความก้าวหน้าตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” “เขตสุจริตต้นแบบ” สพม.32 บุรีรัมย์

4รวม (4) 6 ศน (1)

โดยได้รับฟังบรรยายการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีนางสุเนตร พรอมตะถาระกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม.32 และศึกษานิเทศก์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและบุคลากร สพม.32 บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

4รวม (2) 4รวม (1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 (สพม.32) เป็นสำนักงานที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตสุจริตต้นแบบทดลองนำร่อง 1 ใน 10 เขตพื้นที่ของประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในปี 2560 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity Tranparency Assessment) สูงมาก 98.72 % เป็นอันดับ 1 ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่น และมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับประเทศอีกหลาย ๆ ด้าน

3 ประธาน 3 รองสองคน

นายประสพสุข หีบแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เปิดเผยว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่ง จุดเด่นที่พบ เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เด่นชัด และความจริงจังในการทำงาน ผลสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกคน ภายใต้การกำกับ ติดตาม สนับสนุนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, รอง ผอ.เขต, ผอ.กลุ่ม/หน่วย และทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการทำงานอย่างเป็นทีมและเป็นระบบอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง สพป.มหาสารคาม เขต 3 และจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปศึกษารายละเอียดเชิงลึกและไปประยุกต์พัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นในองค์กรและประเทศชาติต่อไป

4รวม (3) 4รวม (5) 4รวม (6) 4รวม (7) 4รวม (9) 4รวม (4) 4รวม (10) 8 ผอวันชัน 15 ไก่ (1) 17 (1) 16 มอบที่ระลึก (1) 16 มอบที่ระลึก (2) 19 ภาพหมู่ (1) 19 ภาพหมู่ (3) 19 ภาพหมู่ (4) 19 ภาพหมู่ (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา : โครงการ/กิจกรรม
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ข่าว/เผยแพร่
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่