การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

1 รองปัญญา 3

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 1  การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ภายใต้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

2 นักเรียน 2นักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนสู่ระดับสถานศึกษาให้มีการดำเนินงานตามกระบวนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  รวมทั้งอำนวยการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามหลักเกณฑ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560  โดยรอบแรกได้ออกประเมินกลั่นกรองเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 ด้าน  คือ ด้านรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว และด้านรายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว   ส่วนรอบที่สองจะเป็นการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาเชิงประจักษ์เมื่อผ่านเกณฑ์ในรอบแรกแล้ว

4 16

วันที่ 11, 13 และ 14 กันยายน 2560 นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย นายชยานนท์ มูลพิมพ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านกุดเม็ก, นายสำเร็จ รักษาเคน ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านกอกหนองผือ, นายบุญเย็น โหว่สงคราม ผู้อำนวยการ ร.ร.หินแห่เสริมศิลป์, นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายณัฐพล คุ้มวงศ์ และนางสาวสุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา  ได้ออกประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบ 2)  ซึ่งเป็นการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อตัดสินและคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา 2559 ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  “ระดับเงิน” ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังโพน  อำเภอโกสุมพิสัย, โรงเรียนบ้านเลิงใต้, โรงเรียนบ้านโพน อำเภอเชียงยืน และโรงเรียนบ้านห้วยแคนอำเภอกุดรัง

3 6

โครงการ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”  เป็นสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานตามกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์และปัจจัยเสี่ยง ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ การป้องกัน, การค้นหา, การรักษา, การเฝ้าระวัง และการบริหารจัดการ ด้วยกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์, สถานศึกษาต้องมีแผนงาน, สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูล  และสถานศึกษาต้องมีเครือข่าย ส่วน 2 ไม่ คือ ไม่ไล่ออก และไม่ปกปิดข้อมูล  ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน  ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม  ตามกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน  รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เยาวชน มีทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดเพื่อลดปัญหายาเสพติดตลอดไป

7 แจ๋วแหวว 8 แจ๋วแหวว2 9 10 11 12 13 14 15 1720 (2) 20 (3) 20 (4) ป้าย (2)

สุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา : โครงการ/กิจกรรม/ข้อมูลข่าว
ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ข่าว/เผยแพร่