Video Conference การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสการศึกษา สพฐ.

Video Conference การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสการศึกษา สพฐ. 1 รองปัญ_resize
ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.                                  นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสะดืออีสาน  สพป.มหาสารคามเขต 3 นายปัญญา สาระกุมาร รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) สพฐ. ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม  นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ และ นางสาวอุษณีย์   ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ. ดำเนินการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม

2_resize 3_resize

ประเด็นสำคัญที่เขตพื้นที่ต้องถือปฏิบัติ ได้แก่ แนวทางการดำเนินงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน,  กรอบแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณที่เบิกเหลื่อมปี ขอให้เขตพื้นที่ดำเนินการโดยหลีกเลี่ยงข้อสุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการครหาและสร้างศรัทธา  และนโยบายบริหารงานบุคคล  ขอความร่วมมือสร้างความรับรู้ความเข้าใจ เพื่อลดความวิตกให้กับผู้บริหารว่าจะไม่มีครูมาสอน โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน ปี 2560 นี้ สพฐ.มีมาตรการดูแลคืนอัตราครูเกษียณอายุราชการ โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560  ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติคืนอัตราครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 11,362 โรงเรียน 11,966 คนทดแทนตำแหน่งที่ว่างให้เขตพื้นที่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เริ่มในภาคเรียนที่ 2/2560  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

4_resize 5_resize 6_resize 7_resize 8 จอ (1)_resize 8 จอ (2)_resize 8 จอ (3)_resize 9_resize

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว