พุทธบุตร พุทธธรรมนำชีวิต นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว

1 พิเศษหนองนาไร่เดียว_resize 4_resize

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่วัดโพธิ์ศรีเจริญ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้เยี่ยมสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว ที่บวชตามโครงการ “พุทธบุตร พุทธธรรมนำชีวิต บรรพชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน”

2 (1)_resize 2 (2)_resize

ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้จัดขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทุกคนก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมีพระสุเชษฐ์ สุรปัญโญ เป็นพระผู้ฝึกปฏิบัติ และนายธีรวัฒน์ วงษ์อ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวเป็นครูพี่เลี้ยงช่วยดูแลนักเรียน

2 หนองนาไร่เดียว_resize 5_resize

นายธีรวัฒน์ วงษ์อ่อน เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวได้นำเด็กฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดใกล้บ้านเนื่องจากสะดวกในการควบคุมดูแลของครู สะดวกที่ผู้ปกครองจะนำภัตตาหารมาถวาย และจะทำให้นักเรียนได้คุ้นชินกับวัด กับชุมชนในท้องที่ ตามหลักธรรมคำสอน “บวร” ได้แก่ วัด บ้าน โรงเรียน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วยสร้างสรรค์จรรโลงสังคมและไม่สุ่มเสี่ยงหันไปหายาเสพติด

6_resize 7_resize 8_resize 10_resize
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว