การประชุม VDO Conference รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”

สรุปประเด็นสำคัญข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุม VDO Conference รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” 1 รองปัญญา (2)

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุม VDO Conference รายการ“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ทางช่องรายการ OBEC Chanel www.obectv.tv, www.youtube.com/obectvonline, www.facebook.com/obectvonline  โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการสำนักใน สพฐ.ร่วมออกในรายการ

8 (1) 8 (2)

สรุปประเด็นสำคัญข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

๑. การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านข้อความยาว ๆ  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจทัศนคติและความเห็นของผู้เขียนได้ดีกว่าการอ่านข้อความสั้น ๆ ให้รับรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล

๒. ให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์นอกตำราเรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของรัฐบาล ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ

2 3

๓. มีการจัดนิทรรศการชี้วัดในระดับสากลหรือระดับชาติหลาย ๆ กิจกรรม ให้นักเรียนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ  มีการส่งเสริมการเรียนรู้ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  การส่งเสริมการตรวจสอบและมาตรฐาน รวมถึงมีการเชื่อมโยงในภาคของธุรกิจ เพื่อการมีงานทำของนักเรียน

๔. ศาสตร์พระราชา ขอให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนแสวงหาความรู้จากหลายช่องทาง โดยเฉพาะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะพูดคุย ปรึกษาปัญหาและเชื่อมโยง จนสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตนเองได้ ซึ่งเป็นความคาดหวังของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา  ฝากผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องคิดหาวิธีส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้หาความรู้ใส่ตัวทั้งนอกตำราและในตำรา  โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกระดับ นำเอามุมมองเหล่านั้นมาพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

4 5

๕. ระเบียบการปฏิบัติของข้าราชการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในช่วงพระราชพิธี  ได้ชมวีดีทัศน์ตัวอย่าง  โดยขอให้ผู้บริหารยืดหยุ่นการเดินทางไปปฏิบัติราชการของข้าราชการก่อนและหลังวันพระราชพิธีได้ตามสมควร

๖.     ๑๖ พฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล ข้าราชการควรหลีกเลี่ยง

๖.๑ เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ
๖.๒ ตั้งประมูลงานราชการ
๖.๓ หักหัวคิดรถรับจ้าง
๖.๔ ขูดรีดผู้ประกอบการ
๖.๕ ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี
๖.๖ เปิดบ่อนการพนัน
๖.๗ ลักลอบค้าประเวณี
๖.๘ ห้ามลักลอบนำเข้าคนเข้า-ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย
๖.๙ ห้ามลักลอบแรงงานไปยังต่างประเทศ
๖.๑๐.ตั้งแก๊งต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว
๖.๑๑ มือปืนรับจ้าง
๖.๑๒ รับจ้างกลุ่มผู้ใช้กำลัง
๖.๑๓ ลักลอบค้าอาวุธสงคราม ปืนเถื่อน
๖.๑๔ บุกรุกที่ดินสาธารณะ/ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
๖.๑๕ เรียกรับผลประโยชน์สาธารณะ
๖.๑๖ ผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

อนึ่งข้อราชการดังกล่าวเป็นผลกระทบจากการร้องทุกข์ของข้าราชการเป็นจำนวนมาก  เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา

6 (1) 6 (2)

๗. ข้าราชการต้องไม่ทำผิดกฎหมายและ พ.ร.บ.ครู  เช่น  ต้องไม่ทำผิดต่อตนเองและผู้อื่น, ต้องไม่กลั่นแกล้งเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชกร, ต้องไม่กล่าวหาร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง,  ต้องไม่คัดลอก ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น,  ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการดำเนินการรับสมัครใด ๆ ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท, ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้ง,  ไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติ ศักดิ์ศรี และตำแหน่งของตน อันมีชื่อว่าประพฤติชั่ว,  ไม่เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด,  ข้าราชการต้องไม่เลือกปฏิบัติ, ต้องไม่ลวงละเมิดทางเพศผู้เรียน หรือครูอาจารย์ หรือใครก็ตาม,  ผู้บังคับบัญชาต้องไม่ละเลยในการไม่รักษาวินัย พฤติกรรมปกป้องช่วยเหลือ เพื่อมิให้ผู้อื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองไม่ต้องถูกลงโทษ ฯลฯ

6 (3) 6 (4)

๘. สพฐ.ใช้แนวทางการพัฒนาชาติ ๒๐ ปีเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน โดยยึด ๓ มิติในการบูรณาการที่เรียกว่า Agenda, Function, Area ซึ่ง สพฐ.ได้กำหนดเป็นเรื่องสำคัญ จะซักซ้อมความเข้าใจกับผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนในวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์

๙. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน”  ปี ๒๕๖๐ ภาคอีสานจัดที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

7h86i8a98agbikb78h5h5 8 (2)

๑๐. การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป้าหมายคือเด็กทุกคนต้องมีที่เรียน อย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ซึ่งขณะนี้ปฏิทินการรับนักเรียน สพฐ.เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๑. งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๐ นี้ ที่วัดกลางพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๒. ข้อห่วงใยของ สพฐ.ในช่วงฤดูฝน กำชับเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุการณ์ โรคระบาด สัตว์มีพิษ เตรียมความพร้อมป้องกันไม่ให้นักเรียนได้รับอันตราย ให้นักเรียนมีความรู้การเอาตัวรอดเบื้องต้น และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์  : ภาพ/รายงานข่าว