พุธเช้า “ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุม VDO Conference รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกอากาศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ทางช่องรายการ OBEC Chanel www.obectv.tvwww.youtube.com/obectvonline, www.facebook.com/obectvonline  โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการสำนักใน สพฐ.ร่วมออกในรายการ

พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 3_resize 3 (2)_resize

ในโอกาสนี้รับชมวีดีทัศน์รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ๒ ประเด็น ได้แก่
๑. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยขอให้เชื่อมโยงหลักธรรมาภิบาลมาเป็นกรอบวางแผนการขับเคลื่อนทุกมิติ

๒. การพัฒนาทุกกิจกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐ ขอให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และหลักความเป็นสากล  โดยเน้นพัฒนาคนให้มีหลักคิด มีสามัญสำนึกอย่างถูกต้อง เหมาะสม พัฒนาคนสู่คุณภาพในสังคม โดยมีนวัตกรรม การวิจัยใหม่ ๆ ในทุกศาสตร์ให้เกิดขึ้นให้จงได้

DSC_4100_resize 3 (1)_resize

ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอรายละเอียด ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ และข้อปฏิบัติ เรื่องการจัดสรรการโอนเงินไปยังเขตพื้นที่การศึกษา สพป./สพม. จากผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๕๘๒๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐,  การนำเสนอนวัตกรรม แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Education Area) จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ และคณะ,  แนวทางการเข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ และฝากทุกเขตพื้นที่บริหารจัดการทุกโปรแกรมด้วยความเอาใจใส่  รวมทั้งด้านความปลอดภัยตลอดการเดินทางและการเข้าชมงานของนักเรียน และเรื่องสุดท้าย เป็นเรื่องอุทุกภัย วาตภัยในช่วงฤดูฝน  สพฐ.ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน Call Center  เพื่อรับข้อมูลตลอดเวลา ขอให้แจ้งโรงเรียน และประสานเรื่องราวช่วยอำนวยความสะดวก

3 (3)_resize IMG_1197

 ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว