การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online สพป.มหาสารคาม เขต ๓

1 กล่าวคำปฏิญญา (4) - Copy_resize 1 กล่าวคำปฏิญญา (7)_resize

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1 พิเศษ_resize 2 กนายปัญญา_resize

ประกอบด้วยนางวรรณา ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นประธานกรรมการ, นายอนุวัฒน์ เพชรนาท ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรับชั่นประจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นกรรมการ และนายพีระวัฒน์ เศวตพัชร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นเลขานุการ ได้มาตรวจ ติดตามความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัดในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (IIT) โดยปีนี้เป็นการประเมินแบบออนไลน์

2 นั่งประชุม (1)_resize 4 สอบ (7)_resize

ในช่วงเช้าได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีดำเนินการประเมิน ตลอดจนตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่สะท้อนผลการปฏิบัติได้ดี ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการประเมินในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด

2 นั่งประชุม (3)_resize 2 นั่งประชุม (4)_resize

ซึ่งการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินแบบส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการดำเนินงานร่วมกันกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้แสดงความคิดเห็นแบบออนไลน์ จะได้ข้อมูลที่เป็นจริง รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย และไร้ร่องรอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ 2561

5 รร. (1)_resize 5 รร. (2)_resize 2 นั่งประชุม (6)_resize 3 รวม (2)_resize 4 สอบ (2)_resize 4 สอบ (3)_resize 4 สอบ (6)_resize 5 รร. (4)_resize 5 รร. (6)_resize 5 รร. (9)_resize 5 รร. (10)_resize 1 กล่าวคำปฏิญญา (5)_resize

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ/รายงานข่าว
ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ค่ะ