แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก

โนนสูงวังขอนจิก1

โนนสูงวังขอนจิก2