การนิเทศการศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA ที่สนับสนุนการสร้างและการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ชื่อเรื่อง           การนิเทศการศึกษาด้วยกระบวนการ  PDCA ที่สนับสนุนการสร้างและการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผู้ศึกษา            นางจิราพร   ผลสว่าง
ปีที่ศึกษา         2554