รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมกราฟิกแบบ Raster (Adobe Photoshop)

ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมกราฟิกแบบ Raster (Adobe Photoshop) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ผู้ศึกษาค้นคว้า      นางรพีพร  นามมุลตรี
หน่วยงาน             โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26