เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ สถานศึกษาในสังกัด

ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ สถานศึกษาในสังกัด เลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

ตามไฟล์ประกอบ  ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนฯ59