ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) งบประมาณประจำปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม

เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) งบประมาณประจำปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ DLIT59