วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นองค์กรในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
1. เสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
4. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ค่านิยมองค์กร   (Share Value)
        FIRST
          Fairness           :    มีความยุติธรรม
          Intelligence       :    นำความรอบรู้
          Result               :    มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
          Service Mind     :    มีจิตบริการ
          Teamwork         :    ทำงานเป็นทีม

เป้าประสงค์หลัก
1.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน
5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ